صدور احرار شرق

صدور احرار شرق

مهندسی کشاورزی/نساجی/صنایع غذایی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت دانش بنیان در حوزه تولید کودهای کیلاته با سابقه 15 ساله

مایل به همکاری شغلی با صدور احرار شرق هستید؟

 فرصت های شغلی  صدور احرار شرق