خراسان رضوی-مشهد
متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر
فعال در حوزه ارز دیجیتال

برای مشاهده جزئیات و ارسال رزومه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

عادی
مای کریپتو

مای کریپتو

کارآموزی منجر ‌به استخدام
خراسان رضوی 

2 سال پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر

آخرین فرصت‌های شغلی

تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
دانش بنیان گروه توسعه فناوری آمیتیس ژن

دانش بنیان گروه توسعه فناوری آمیتیس ژن

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
فناوران اطلاعات خبره
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر

مای کریپتو

درباره‌ی مای کریپتو

  • برآن اسﺖ تا با ايجاد بستري امن ، محيطي جﺪيﺪ براي تراكﻨﺸﻬاي مالي برپايه "رمز ارزها "در كﺸور پايه گذاري كﻨﺪ MY CRYPرسالﺖ ، تا عﻼوه بر سرمايه گذاري عموم جامﻌه به مﻨظور كسب سود بتوان از اين "رمز ارز ها "در تراكﻨش هاي روزمره زنﺪگي نيز استفاده كرد .

  • اهداف كوﺗاه مدت : بﻬيﻨﻪ سازي بستﺮ معامﻼت بﺮاي انجام سﺮيع و راحﺖ ﺗﺮ معامﻼت ﺗوسط كاربﺮان)بﻬﺒود ﻋمﻠكﺮد ﺗاﻻر معامﻼت ، افزودن ابزارهاي ﺗحﻠيﻠي بيشتﺮ بﺮ روي نمودار ، افزودن بخش اﺷتﺮاك گذاري ﺗحﻠيل ها در جامعﻪ مجازي اختصاصي(

  • اهداف ميان مدت : ايجاد بستﺮ كيف پول بﻪ جﻬﺖ بﻬﺒود مديﺮيﺖ سﺮمايﻪ ﺗوسط كاربﺮ و ايجاد بستﺮي بﻪ مﻨظور انجام ﺗﺮاكﻨش هاي آنﻼيﻦ از قﺒيل پﺮداخﺖ قﺒوض و...

  • اهداف بﻠﻨد مدت : ايجاد زيﺮ ساخﺖ استﻔاده از "رمز ارز ها" در بستﺮ كﻠي جامعﻪ از قﺒيل فﺮوﺷگاه ها ، سازمان ها ، بانك ها و.....

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید