اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

مهندسی عمران/راه آهن/نقشه‌برداری

خراسان رضوی-مشهد

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

با یک تشکل اتاق بازرگانی ایران هستیم در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی ومحصولات دانش بنیان

مایل به همکاری شغلی با اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستید؟

 فرصت های شغلی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی