اکسون صنعت

اکسون صنعت

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تامین تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع

مایل به همکاری شغلی با اکسون صنعت هستید؟

 فرصت های شغلی اکسون صنعت