توسعه آفرینان سینمای نوین

توسعه آفرینان سینمای نوین

ویدئو

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

توسعه بسترهای انتشار ویدئو نیت اصلی ما در نوین‌سینما، بالا بردن شدت اثرگذاری محتوا، تقویت پیام محتوا و مدیریت محتوای توزیعی از طریق ایجاد و توسعه کانال های ارتباطی میان محتوا و مخاطب است.

مایل به همکاری شغلی با توسعه آفرینان سینمای نوین هستید؟

 فرصت های شغلی توسعه آفرینان سینمای نوین