پارس فناوران کویر شرق

پارس فناوران کویر شرق

مهندسی برق

خراسان رضوی-مشهد

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

کار در حوزه مدارات نواور و iot

مایل به همکاری شغلی با پارس فناوران کویر شرق هستید؟

 فرصت های شغلی پارس فناوران کویر شرق