جهش آکادمی

جهش آکادمی

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

جهش آکادمی از خانواده بزرگ جهش که یک شتابدهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، میباشد.

مایل به همکاری شغلی با جهش آکادمی هستید؟

 فرصت های شغلی جهش آکادمی