موسسه مدیریت دانش کیان

موسسه مدیریت دانش کیان

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

موسسه آموزشی فعال در حوزه آموزش دانش آموزان، دانش جویان، برگزاری مسابقات، تولید محتوا و ...

مایل به همکاری شغلی با موسسه مدیریت دانش کیان هستید؟

 فرصت های شغلی موسسه مدیریت دانش کیان