مخترع

مخترع

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

چهارتا اختراع دارم و چنتا در حال ثبت

مایل به همکاری شغلی با مخترع هستید؟

 فرصت های شغلی مخترع