مرکز آموزش‌های ضمن خدمت

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت

آموزش سازمانی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی، تصمیم به ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز آموزش‌های ضمن خدمت در قالب اداره کل ذیل معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران گرفت. این مجموعه، با هدف ارائه خدمات آموزش های سازمانی و مشاوره‌ای به کارکنان و مدیران دانشگاه تهران و سایر سازمان ها و جامعه، با بهره گیری از توان علمی و تخصصی اساتید مجرب و توانمندی های دانشگاه تهران، با عنوان مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران تشکیل گردید

مایل به همکاری شغلی با مرکز آموزش‌های ضمن خدمت هستید؟

 فرصت های شغلی مرکز آموزش‌های ضمن خدمت