گاما

گاما

مشاوره/روانشناسی/علوم اجتماعی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت در حال شکل گیری است و در زمینه آموزش و پیشرفت علمی بنا شده است‌.در زمینه های علمی و آموزشی کار میکنیم.

مایل به همکاری شغلی با گاما هستید؟

 فرصت های شغلی گاما