موسسه حسابداری امیرآتشانی و همکاران

موسسه حسابداری امیرآتشانی و همکاران

مالی/حسابداری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

این موسسه در مرداد ماه سال ۱۳۷۸ و تحت شماره ۱۱۲۲۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت گردیده و تاکنون ضمن ارائه نام نیک به همراه کسب سوابق درخشان با همراهی تنی چند از اساتید نام آشنای حسابداری و مدیریت مالی توانسته است نقش به سزایی در عرصه ارائه خدمات مطلوب، به موقع، دقیق و با کیفیت در تهران و بسیاری از شهرستان های میهن عزیزمان ایفاء نماید. در این رهگذر می توانیم به اشاعه استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین پرورش نیروهای جوان و مستعد به نیروهایی باتجربه و کارآزموده در جای جای کشور پهناورمان به عنوان دیگر دستاوردهای جانبی این موسسه اشاره و افتخار نمود و صد البته با این سرمایه عظیم معنوی امروز با پشت سرگذاشتن چهارمین برنامه بلند مدت پنج ساله و در آستانه ورود به پنجمین برنامه بلند مدت خود، ارتقاء کیفی و توسعه کمّی و افزایش هر چه بیشتر (تنوع) خدمات خود را در دستور کار قرار داده ایم.

مایل به همکاری شغلی با موسسه حسابداری امیرآتشانی و همکاران هستید؟

 فرصت های شغلی موسسه حسابداری امیرآتشانی و همکاران