کانون فرهنگی آموزشی قلم چی- تهران شمال

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی- تهران شمال

آموزش و تدریس

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

کار در محیط آموزشی (تدریس و برنامه ریزی)

مایل به همکاری شغلی با کانون فرهنگی آموزشی قلم چی- تهران شمال هستید؟

 فرصت های شغلی کانون فرهنگی آموزشی قلم چی- تهران شمال