گروه آموزشی سیگما

گروه آموزشی سیگما

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ارائه آموزش ها در حوزه رباتیک و حضور در مسابقات مختلف

مایل به همکاری شغلی با گروه آموزشی سیگما هستید؟

 فرصت های شغلی گروه آموزشی سیگما