مهندسی تدبیرگران طرح و اجرا

مهندسی تدبیرگران طرح و اجرا

بازرگانی و مقاوم سازی ساختمان

البرز-کرج

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت در حوژه راهسازی و ساختمان فعالیت دارد

مایل به همکاری شغلی با مهندسی تدبیرگران طرح و اجرا هستید؟

 فرصت های شغلی مهندسی تدبیرگران طرح و اجرا