پایش صنعت نوین

پایش صنعت نوین

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

در زمینه تولید ترانس رکیتفایرهای صنعتی تجهیزات مورد استفاده در صنایع حفاظت کاتدیک

مایل به همکاری شغلی با پایش صنعت نوین هستید؟

 فرصت های شغلی پایش صنعت نوین