بارکاو پویا بینش

بارکاو پویا بینش

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحي و ساخت المان های هنری پویا با کاربرد بهينه سازی مصرف انرژی، کنترل نور طبيعي و افزایش جذابیت محیطی

مایل به همکاری شغلی با بارکاو پویا بینش هستید؟

 فرصت های شغلی بارکاو پویا بینش