انتشارات دانش بنياد

انتشارات دانش بنياد

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ناشر كتب فني ودانشگاهي البته نياز به افراد متخصص در حوزه هاي مربوطه جهت فعاليت تبليغي داريم

مایل به همکاری شغلی با انتشارات دانش بنياد هستید؟

 فرصت های شغلی انتشارات دانش بنياد