رایکا گستر پلاسما

رایکا گستر پلاسما

تهران-دماوند

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحی و ساخت مولدهای پلاسمایی و سیستم های امحای زباله بیمارستانی

مایل به همکاری شغلی با رایکا گستر پلاسما هستید؟

 فرصت های شغلی رایکا گستر پلاسما