سیمرغ هوشمند شریف

سیمرغ هوشمند شریف

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

هوشمندسازی، اینترنت اشیاء

مایل به همکاری شغلی با سیمرغ هوشمند شریف هستید؟

 فرصت های شغلی سیمرغ هوشمند شریف