پایگاه خبری تحلیلی فلزات آنلاین

پایگاه خبری تحلیلی فلزات آنلاین

مهندسی مواد و متالورژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

پایگاه خبری در حوزه صنایع معدنی و فلزاتی فعالیت دارد

مایل به همکاری شغلی با پایگاه خبری تحلیلی فلزات آنلاین هستید؟

 فرصت های شغلی پایگاه خبری تحلیلی فلزات آنلاین