پیریشاته

پیریشاته

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

یک دفتر معماری کوچک با رویکردهای نوین

مایل به همکاری شغلی با پیریشاته هستید؟

 فرصت های شغلی پیریشاته