مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شهرستان خوی

مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شهرستان خوی

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

آذربایجان غربی-خوی

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شهرستان خوی

مایل به همکاری شغلی با مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شهرستان خوی هستید؟

 فرصت های شغلی مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شهرستان خوی