سی تاک

سی تاک

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت بازرگانی در زمینه تامین و تولید مواد اولیه صنایع غذایی و مواد اولیه قنادی ها و نانوایی ها

مایل به همکاری شغلی با سی تاک هستید؟

 فرصت های شغلی سی تاک