پردازش هوشمند ترگمان

پردازش هوشمند ترگمان

پلتفرم ترجمه نسل جدید

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تاسیس 1394، توسعه ماشین ترجمه نورونی چند زبانه و ابزارهای تحقیق و ترجمه، توسعه پلتفرم ترجمه نسل جدید ، ارائه خدمات ابری ترجمه ارزان و سریع

مایل به همکاری شغلی با پردازش هوشمند ترگمان هستید؟

 فرصت های شغلی پردازش هوشمند ترگمان