تهران
کوچک - کمتر از ۱۰ نفر
مهندسی برق

عادی
دیهیم فرافن

استخدام کارشناس برق

تهران 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
دیهیم فرافن

استخدام کارمند اداری

تهران 

2 سال پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر

آخرین فرصت‌های شغلی

عادی
ابرکلاس

کارآموز فروش

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
مشاورین گسترش الکترونیک ایما (مگا)
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
آرا کاوش پژوه

استخدام کارشناس کنترل کیفیت

تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
تولیدی بازرگانی سپیدرو
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
عصر ایرانیان

کارآموز کارشناس فروش حوزه تبلیغات

تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
توليدي و بازرگاني ايران ٧٨٨

کارآموزی تأمین و تدارکات

کارآموزی منجر ‌به استخدام
یزد 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
ونک ویزا

کارآموز در زمینه مهاجرت

تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
ونک ویزا

کارآموزی کارمند اداری خانم

تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
لینوم

استخدام کارشناس فروش و پشتیبانی

تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر

دیهیم فرافن

درباره‌ی دیهیم فرافن

  • مشاوره، ﻃﺮاﺣﻰ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ، فشار ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﺸﺎر ﻗﻮى اﻋﻢ از ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﭘﺴﺘﻬﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ، توزیع و انتقال و نیز خطوط انتقال نیرو و ﮐﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق.

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید