آرد صنعت ماشین مبتکران

آرد صنعت ماشین مبتکران

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

قزوین

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ساخت سیلوهای فلزی ذخیره غلات و تجهیزات مربوطه

مایل به همکاری شغلی با آرد صنعت ماشین مبتکران هستید؟

 فرصت های شغلی آرد صنعت ماشین مبتکران