توسعه صنعت بسته بندی بطری نو

توسعه صنعت بسته بندی بطری نو

مهندسی صنایع/مدیریت پروژه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولیدی صنعتی بازرگانی

مایل به همکاری شغلی با توسعه صنعت بسته بندی بطری نو هستید؟

 فرصت های شغلی توسعه صنعت بسته بندی بطری نو