صوت نگار

صوت نگار

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعال در زمینه پردازش سیگنال

مایل به همکاری شغلی با صوت نگار هستید؟

 فرصت های شغلی صوت نگار