هم اندیشان

هم اندیشان

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت برگزاری سمینارها و همایشها جهت جذب اسپانسر

مایل به همکاری شغلی با هم اندیشان هستید؟

 فرصت های شغلی هم اندیشان