بستر هوشمند تارا

بستر هوشمند تارا

مالی/حسابداری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

با استفاده از نرم افزار مسافرز، متقاضی دریافت ارز بدون حضور در محل صرافی نوع ،محل و زمان دریافت ارز در کشور مقصد را مشخص نموده ، هویت متقاضی تایید و باخیال راحت بدون جابجائی فیزیک ارز، در مقصد تحویل میگیره.

مایل به همکاری شغلی با بستر هوشمند تارا هستید؟

 فرصت های شغلی بستر هوشمند تارا