پیمان پردازش نیام

پیمان پردازش نیام

طراحی , تجزیه و تحلیل و پیاده سازی انواع بسته های نرم افزاری

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعالیت شرکت در زمینه های : طراحی نرم افزار های سفارش مشتری تجزیه ، تحلیل ،طراخی وپیاده سازی انواع بسته های نرم افزاری

مایل به همکاری شغلی با پیمان پردازش نیام هستید؟

 فرصت های شغلی پیمان پردازش نیام