دیاکوپارس ایرسا

دیاکوپارس ایرسا

مهندسی برق

اصفهان

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعالیت در حوزه برق و مکانیک

مایل به همکاری شغلی با دیاکوپارس ایرسا هستید؟

 فرصت های شغلی دیاکوپارس ایرسا