دنیای هوشمند آینده

دنیای هوشمند آینده

مهندسی برق

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

فعال در حوزه الکترونیک، اینترنت اشیا، ابزار دقیق

مایل به همکاری شغلی با دنیای هوشمند آینده هستید؟

 فرصت های شغلی دنیای هوشمند آینده