نوآوران سامانه های روئین

نوآوران سامانه های روئین

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعالیت در زمینه ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

مایل به همکاری شغلی با نوآوران سامانه های روئین هستید؟

 فرصت های شغلی نوآوران سامانه های روئین