سازه پردازی

سازه پردازی

مهندسی عمران/راه آهن/نقشه‌برداری

تهران

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

مهندس مشاور در زمینه سواحل، بنادر و سازه های دریایی ، آب و محیط زیست ، سازه و معماری و انرژی و صنعت

مایل به همکاری شغلی با سازه پردازی هستید؟

 فرصت های شغلی سازه پردازی