تمشکین راد

تمشکین راد

مهندسی پزشکی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت مهندسی فعال در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات ورزشی و پزشکی

مایل به همکاری شغلی با تمشکین راد هستید؟

 فرصت های شغلی تمشکین راد