بهین نانو ذرات پارس

بهین نانو ذرات پارس

تولید نانو مواد و مواد پیشرفته

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید نانو مواد و مواد پیشرفته بصورت صنعتی

مایل به همکاری شغلی با بهین نانو ذرات پارس هستید؟

 فرصت های شغلی بهین نانو ذرات پارس