هوشمند افزار نگار آسمان

هوشمند افزار نگار آسمان

مهندسی برق

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحی ،ساخت و فروش سامانه های هوشمند،رباتیک و برد های الکترونیکی

مایل به همکاری شغلی با هوشمند افزار نگار آسمان هستید؟

 فرصت های شغلی هوشمند افزار نگار آسمان