تدبیرگران سامانه های انرژی

تدبیرگران سامانه های انرژی

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه شربف فعالیت در حوزه توسعه مهندسی سامانه‌های پیچیده

مایل به همکاری شغلی با تدبیرگران سامانه های انرژی هستید؟

 فرصت های شغلی تدبیرگران سامانه های انرژی