نانو ساختار مهر آسا

نانو ساختار مهر آسا

مهندسی کشاورزی/نساجی/صنایع غذایی

اصفهان-شاهین شهر

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید فراورده های پروتئنی

مایل به همکاری شغلی با نانو ساختار مهر آسا هستید؟

 فرصت های شغلی نانو ساختار مهر آسا