داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

اصفهان

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعالیت این شرکت تولید نرم افزار در حوزه صنعت برق و انرژی بوده وبا اکثرشرکت توزیع برق کشور در حال همکاری می باشد.

مایل به همکاری شغلی با داده پرداز ماکان سیستم دانشمند هستید؟

 فرصت های شغلی داده پرداز ماکان سیستم دانشمند