بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مجموعه از سال ۸۹ با توسعه فرهنگ بیمه و آموزش آن ایجاد شده. در حال حاضر با ۳۰ نفر پرسنل مستقیم و غیر مستقیم مشغول فعالیت می باشد.

مایل به همکاری شغلی با بیمه پاسارگاد هستید؟

 فرصت های شغلی بیمه پاسارگاد