شرکت معتبر صنعتی +

شرکت معتبر صنعتی +

مهندسی مواد و متالورژی

یزد-اردکان

بسیار بزرگ - بیش از ۱۰۰۰ نفر

فعال در صنعت فولاد

مایل به همکاری شغلی با شرکت معتبر صنعتی + هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت معتبر صنعتی +