تدبیر توسعه سلامت

تدبیر توسعه سلامت

مهندسی شیمی/پلیمر/نفت و گاز

تهران

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

شرکت فعال در حوزه طراحی و ساخت نیروگاههای حرارتی

مایل به همکاری شغلی با تدبیر توسعه سلامت هستید؟

 فرصت های شغلی تدبیر توسعه سلامت