یاکس

یاکس

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت تخصصی طراحی سیستم های آشپزخانه

مایل به همکاری شغلی با یاکس هستید؟

 فرصت های شغلی یاکس