اندیشکده پیشرفت کشاورزی

اندیشکده پیشرفت کشاورزی

مهندسی کشاورزی/نساجی/صنایع غذایی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

اندیشکده پیشرفت کشاورزی از سال 1400، فعالیت خود را با تشکیل یک هسته فکری از خبرگان و مجربین حوزه‌های مختلف صنعت کشاورزی آغاز نمود. این اندیشکده رسالت اصلی خود را حل مسائل مهم و مغفول در حوزه کشاورزی کشور تعریف نموده است.

مایل به همکاری شغلی با اندیشکده پیشرفت کشاورزی هستید؟

 فرصت های شغلی اندیشکده پیشرفت کشاورزی