موسسه الغدیر

موسسه الغدیر

ارتباط با مشتری/روابط عمومی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعال در حوزه رسانه وفضای مجازی

مایل به همکاری شغلی با موسسه الغدیر هستید؟

 فرصت های شغلی موسسه الغدیر