آراپژوهش

آراپژوهش

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

طراحی و ساخت میکروسکوپ نیروی اتمی-AFM & TEM

مایل به همکاری شغلی با آراپژوهش هستید؟

 فرصت های شغلی آراپژوهش