حجت فناور پژوه

حجت فناور پژوه

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت حجت فناور پژوه در سال 1387 جهت پژوهش، فناوری و تولید سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری متداول و به روز در حوزه علوم و مهندسی تأسیس گردید.

مایل به همکاری شغلی با حجت فناور پژوه هستید؟

 فرصت های شغلی حجت فناور پژوه